Beleidsplan 2016-2019

Inleiding

Stichting Ons Fort heeft als doel de kennis van, onderzoek naar en de belangstelling voor het (ondergronds en bovengronds) erfgoed binnen de gemeente Venlo en haar omringende (eu)regio, waarbij het militaire verleden van Venlo, de Frederik Hendrik Kazerne en het Fort Sint Michiel centraal staan en daarmee de vergroting van het draagvlak onder de inwoners voor het behoud van dit erfgoed. Evenals de belangenbehartiging van het erfgoed door het bij de gemeente, provincie en rijk onder de aandacht brengen van erfgoedbelangen en door te streven naar onderhoud, herstel en behoud van dit erfgoed.

De stichting wil dit doel bereiken door het inrichten van een infocentrum over het fort sint michiel, de frederik hendrik kazerne en het kazernekwartier in het algemeen. Met daarbij wisselende tentoonstellingen en exposities, workshops, lezingen, cursussen en rondleidingen. Daarnaast het ontwikkelen van een lespakket voor zowel basis als middelbare scholieren dat aansluit bij de geschiedenislessen op school.

We gaan hierbij o.a. de samenwerking aan met andere heemkunde en erfgoed organisaties, culturele instellingen, scholen en iedereen die zich ook maar enigszins bij het onderwerp verbonden voelt.

Termijn van een beleidsplan

We hebben van de gemeente Venlo een gebouw gekregen voor een periode van 3 jaar, in deze periode willen wij ons als infocentrum onmisbaar maken voor het kazernekwartier, het fort sint michiel en de frederik hendrik kazerne zodat we uiteindelijk een permanente plek krijgen in de herontwikkeling van het kazernekwartier.

Missie, visie en strategie

missie

In 2011 lanceerde de gemeente nieuwe plannen voor het kazernekwartier. Er was destijds weinig tot geen kennis over het ondergrondse Fort Sint Michiel, maar door archeologisch onderzoek voorafgaande aan de nieuwe plannen werd duidelijk dat het Fort nog erg gaaf onder de grond aanwezig was. Dit weerhield de gemeente niet door te zetten met hun nieuwe plannen, lijnstad, dat dwars over het oude fort geplaatst zou worden en waarvoor zelfs enkele beeldbepalende kazernegebouwen moesten wijken. Actiegroep Red Ons Fort, ontstaan uit enkele inwoners van Venlo kwam in beeld en middels actievoeren, inspraakprocedures en de Raad van State is de gemeente overstag gegaan en zijn de plannen voor het kazernekwartier gewijzigd. De nieuwe plannen hebben er toe geleid dat het fort sint michiel behouden blijft. Om te voorkomen dat toekomstige generaties zich kunnen bedenken en alsnog het fort gaan slopen is de stichting uit de actiegroep ontstaan. In het oog in het hart is het motto van de stichting en ons doel is dan ook om zoveel mogelijk mensen te laten zien dat het fort belangrijk is voor onze geschiedenis en dus de moeite van behoud waard is. We streven naar een monumentenstatus voor het fort, maar ook de kazernegebouwen. Want het is immers niet voor niets dat zowel het fort als de kazerne juist op deze plek gebouwd is.

In het kort gezegd willen we het fort sint michiel en de frederik hendrik kazerne behouden voor toekomstige generaties.

Doelstelling

  1. de bevordering van de kennis van, onderzoek naar en de belangstellingvoor het (ondergronds en bovengronds) erfgoed binnen de gemeente Venlo en de haar omringende (eu)regio, hierna te noemen: ‘het werkgebied’, waarbij het militaire verleden van Venlo, de Frederik Hendrik Kazerne en het Fort Sint Michiel centraal staan, en daarmee de vergroting van het draagvlak onder de inwoners van het werkgebied voor behoud van dit erfgoed;
  2. de belangenbehartiging van het hiervoor sub 1 vermelde erfgoed door het bij gemeente, provincie en rijk onder de aandacht brengen van erfgoedbelangen en door te streven naar onderhoud, herstel en behoud van dit erfgoed;
  3. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord., en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Strategie

Door het inrichten van een informatiecentrum, waar alle informatie over het fort sint michiel, de frederik hendrik kazerne en het militaire verleden van Venlo bij elkaar komen de bezoekers direct in aanraking met dit verleden. ‘In het oog, in het hart’ is daarbij ons motto en dit willen we bereiken door een modern infocentrum te zijn dat zich richt op alle leeftijden, maar met name de jeugd. Zij zijn immers de toekomst en als wij hen weten te bereiken dan zijn we al een heel eind.

Het ontwikkelen van lespakketen, lezingen, workshops, rondleidingen en andere activiteiten waarbij iets van de geschiedenis van Venlo, het fort, de kazerne of het militaire verleden aan bod komt is nu onze prioriteit. Het doel is om binnen een half jaar de eerste schoolklassen binnen te krijgen, lezingen op te starten en rondleidingen te geven.

Huidige situatie

Fort Sint Michiel verdwijnt niet meer onder de grond en wordt ook niet meer gesloopt. De kazernegebouwen die er nu nog staan blijven ook behouden. Wat geen rijksmonument is zal zoals het er nu uitziet een gemeentelijk monument worden, maar dit is nog een aandachtspunt. Een toezegging is gedaan, nu nog zorgen dat het ook gebeurt.

De huidige plannen voor het kazernekwartier gebruiken het fort als basis, waarbij ze met een hang-over constructie een nieuwe muur optrekken op de bestaande fortmuur en daarbij het oude fort respecteren. Dit moet natuurlijk gemonitord worden. Daarbij moeten we waakzaam blijven en ingrijpen wanneer nodig.

De oude fortmuur lag onder de grond goed beschermd, nu het volledig opgegraven gaat worden wat minder. Stenen laten los en op sommige plekken ontstaan gevaarlijke situaties. Hier moeten we bovenop zitten zodat de gemeente haar verantwoordelijkheid blijft nemen en ook in de toekomst er een fort staat.

Activiteiten van de organisatie

In mei 2017 zijn we als infocentrum officieel opengaan.

In juni 2017 zijn we begonnen met een programmering voor de vrijdagavond met o.a. lezingen en discussies.

In september 2017 hebben we onze eerste kinderfeestjes en schoolklassen mogen begroeten. Het lespakket vroege middeleeuwen is af en aan de prehistorie wordt momenteel gewerkt

Samen met andere organisaties organiseren we de nationale archeologiedagen in oktober en hebben we meegedaan met burendag en NL doet. We werken o.a. samen met de Blerickse Huzaren, Santa Fe en de Stadstuinderij in het kazernekwartier. Daarnaast zijn we de samenwerking aangegaan met ActionDome die sportieve activiteiten aanbied in o.a. middeleeuwse stijl. Hierdoor is dit een mooie aanvulling op ons lespakket en organiseren we samen met hen kinderfeestjes, vrijgezellenfeestjes, schoolreisjes en meer. Ook hebben we contact gelegd met de winkeliersvereniging in Blerick om een verbinding te leggen tussen centrum Blerick en het fort.

We hebben 3 jaar de tijd gekregen van de gemeente om ons te bewijzen, wij willen dit doen door ons onmisbaar te maken in het kazernekwartier. Dat wil zeggen dat we verbindingen willen leggen met alle andere aanwezige bedrijven, instellingen en inwoners in het kazernekwartier. Interessante workshops, cursussen, lezingen en rondleidingen willen organiseren waar mensen over praten.

Het grote probleem waar we tegen aan gaan lopen is budget, hiervoor hebben we een projectgroep opgericht dat zich daarmee bezig moet houden. Daarnaast zullen we veel energie moeten steken in promotie, zowel on als offline en hier moeten we nog experts voor zien te vinden.

We willen in het kazernekwartier blijven, ook in de toekomst en het liefst in het gebouw waar we nu zitten. We zitten nu anti-kraak, dit moet uiteindelijk permanent worden. Maar het gebouw staat te koop, budget om het te kopen is er niet. Maar dat is wel iets waar we naar toe willen werken of het vinden van een partner die onze toekomst veilig stelt

Organisatie

Stichting Ons Fort

Postadres: Pepijnstraat 174, 5922 AE Venlo

Bezoekadres: Garnizoenweg 3, gebouw I, 5928 AN Venlo

Openingstijden: Woensdag t/m zondag 13.00-17.00 uur

Website: Https://www.onsfort.nl

KvK: 67390757

IBAN: NL52 RABO 0314 6187 16

RSIN: 856963859

ANBI status: Toegekend per 01-01-2018

Bestuur

Voorzitter: Corina Brouwers

Secretaris: Peter Keijsers

Penningmeester: Corina Brouwers

Bestuurslid: Antoine Gommans

Werknemers

De stichting heeft geen mensen in dienst, we werken volledig met vrijwilligers die alle taken op zich nemen. Al dan niet in gespecialiseerde werkgroepen. Zowel de vrijwilligers als het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werk.

Financiën

De stichting heeft geen winstoogmerk en is in 2016 begonnen zonder budget, alles wat we doen wordt zoveel mogelijk door ons zelf ontwikkeld en gemaakt. We maken hierbij dankbaar gebruik van de kennis van onze vrijwilligers.

Al het geld dat binnenkomt wordt meteen weer geïnvesteerd in het verbeteren van het infocentrum en natuurlijk in het nastreven van onze doelen.

Het werven van gelden

Het werven van gelden wordt door een speciale projectgroep gedaan. Deze projectgroep probeert fondsen, subsidies, maar ook sponsoren en donateurs te zoeken die onze stichting een warm hart toedragen. Een en ander hangt af van de ANBI status die reeds aangevraagd is.

Daarnaast heeft het infocentrum een kleine kiosk, waar wat souvenirs verkocht worden en kan men er terecht voor een bescheiden kopje koffie of thee.  Andere verenigingen of partijen kunnen een ruimte huren voor hun project.

Beheer en besteding van het vermogen

De stichting heeft momenteel geen eigen vermogen.