Over Ons

Stichting Ons Fort is ontstaan uit actiegroep Red Ons Fort en heeft als doel:

  1. de bevordering van de kennis van, onderzoek naar en de belangstellingvoor het (ondergronds en bovengronds) erfgoed binnen de gemeente Venlo en de haar omringende (eu)regio, hierna te noemen: ‘het werkgebied’, waarbij het militaire verleden van Venlo, de Frederik Hendrik Kazerne en het Fort Sint Michiel centraal staan, en daarmee de vergroting van het draagvlak onder de inwoners van het werkgebied voor behoud van dit erfgoed;
  2. de belangenbehartiging van het hiervoor sub 1 vermelde erfgoed door het bij gemeente, provincie en rijk onder de aandacht brengen van erfgoedbelangen en door te streven naar onderhoud, herstel en behoud van dit erfgoed;
  3. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord., en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het inrichten van een informatiecentrum met onder andere onderzoek van bronnen en literatuur in openbare en particuliere archieven, bibliotheken en verzamelingen en het verzorgen van publicaties over de uitkomsten van dit onderzoek;
  • het houden van tentoonstellingen, lezingen, cursussen en excursies;
  • het verzorgen van andere publicaties, dan eerder genoemde, die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting, waaronder begrepen informatie overdracht via (sociale) media;
  • de vorming van werkgroepen en commissies ter behartiging van de hiervoor genoemde taken;
  • de samenwerking met instellingen, stichtingen en verenigingen, welke op hetzelfde of aanverwant terrein werkzaam zijn;
  • het kritisch volgen van overheidsbeleid en plannen/activiteiten van anderen en daarop reageren, wanneer deze afbreuk doen aan het doel van de stichting met alle wettelijk toegestane middelen;
  • alle overige activiteiten, die in de ruimste zin met het doel verband houden.

De stichting heeft geen winstoogmerk